Oplandsanalyse skal sikre en renere Vejle Fjord

dato

Vejle Kommune har sat sig for at forbedre miljøtilstanden i Vejle Fjord, hvilket kræver en betydelig reduktion af kvælstoftilførslen fra Vejle Å. For at nå målene i statens vandområdeplaner skal kvælstoftilførslen reduceres med mindst 207 tons årligt.

En ny oplandsanalyse identificerer de deloplande, hvor udvaskningen af kvælstof og fosfor er størst, hvilket muliggør målrettede indsatser.

Projektet 'Sund Vejle Fjord' har vist, at omkring 60% af kvælstoftilførslen til fjorden kommer fra Vejle Å. Derfor har Vejle Kommune i samarbejde med Syddansk Universitet igangsat en omfattende analyse for at kortlægge næringsstoffernes oprindelse. Vandprøver fra 93 vandløbsstationer er blevet analyseret, og resultaterne viser, at alle otte overordnede deloplande bidrager til udvaskningen, men nogle mere end andre.

Regeringen har tildelt Vejle Kommune 39 mio. kr. til at forbedre fjordens tilstand, herunder opkøb af landbrugsjord i områder med høj udvaskning. Fokusområderne Fyle Bæk og Ødsted Bæk, samlet kaldet Vork Naturland, vil gennem ændret arealanvendelse og andre virkemidler reducere kvælstofudvaskningen.

Oplandsanalysen har også undersøgt årstidsafhængigheden af næringsstoftilførslen, og resultaterne viser, at udvaskningen stiger ved kraftig nedbør. Analysen peger på, at tilførslen fra det åbne land er mere betydningsfuld end fra punktkilder som dambrug og renseanlæg.

Vejle Kommune fortsætter arbejdet med vandprøveindsamling og analyser i 2024, med henblik på at udarbejde lokale vandplaner for Fyle Bæk og Ødsted Bæk. Målet er at reducere kvælstoftilførslen med mindst 207 tons årligt fra det samlede opland.


https://www.vejle.dk/om-kommunen/nyt-og-presse/nyheder/oplandsanalyse-skal-sikre-en-renere-vejle-fjord/
Kilde: Vejle Kommune